Dom pod dubom záhrada Peráček

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je prvý a zároveň najdôležitejší krok, tu vzniká vzťah medzi klientom a architektom. Myšlienky dostávajú kontúry, napĺňa sa lokalitný program investora v kontexte  platného územného plánu a legislatívy. Práve tento zdanlivo jednoduchý stupeň ja ten najdôležitejší a výsledok tohto procesu je automaticky chránený autorským zákonom.

Východiskovými podkladmi štúdie spravidla sú:

 • Lokalitný program klienta
 • Zameranie pozemku-polohopis výškopis
 • Územný plán resp. územno-plánovacia informácia

Projekt pre Územné rozhodnutie

Prvý stupeň projektovej dokumentácie spracovaný oprávnenou osobou vychádzajúci z arch. štúdie obsahujúci už aj niektoré profesie – čiastkové projekty spravidla v  textovom znení ako aj prípojky na inžinierske siete. Jeho účelom je vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, čím sa definujú jeho rozmery, proporcie, odstupy, funkcia. Projekt definuje jeho napojenie na inžinierske siete ako aj na dopravnú infraštruktúru. Tento stupeň je možné preskočiť v prípade, že sa jedná o jednoduchú stavbu resp. v prípade, že je pre daný pozemok  spracovaný územný plán zóny ( to, buhužiaľ, nie vždy stavebné úrady rešpektujú), čím stavebník stráca peniaze aj čas. Nevyhnutnou súčasťou je koordinácia profesií.

Východiskovými podkladmi sú najmä:

 • Architektonická štúdia
 • Územný plán
 • Podmienky pripojení na inž. siete od správcov sietí
 • Zameranie pozemku-polohopis výškopis
 • Iné prieskumy a rozbory nopr. dendrologický, svetlotechnický a pod.
Chata CLT 35 schéma 1.np atelier Peráček
Rodinný dom CLT 36 terasa atelier MOLNÁR-PERÁČEK

Projekt pre Stavebné povolenie

Druhý stupeň projektovej dokumentácie spracovaný oprávnenou osobou spodrobňujúci stavebno-technické riešenie stavby, obsahujúci aj čiastkové profesie ako sú statika, elektroinštalácia, vykurovanie, zdravotechnika, chladenie a vetranie, požiarnu bezpečnosť, energetické projektové hodnotenie a pod. Projekt je určený pre vydanie stavebného povolenia – poslednou úradnou prerekvizitou pre legálny začiatok výstavby. Nevyhnutnou súčasťou je koordinácia profesií.

Východiskovými podkladmi sú najmä:

 • Územné rozhodnutie, resp. arch. štúdia
 • Hydrogeologický prieskum
 • Radónový prieskum
 • Zameranie pozemku a okolia-polohopis výškopis
 • Iné prieskumy a rozbory napr. dendrologický, svetlotechnický a pod.

Realizačný projekt

Tretí stupeň projektovej dokumentáciu slúži na podrobné zdokumentovanie a zadefinovanie stavby. Používa sa aj na tendrovanie dodávateľov, avšak  najmä na samotnú realizáciu diela. Zásadný rozdiel medzi projektom na stavebné povolenie a projektom realizačným je ten, že kým projekt na stavebné povolenie má obsah a podrobnosť prispôsobenú pre stavebné úrady a dotknuté inštitúcie, tak projekt realizačný nie je úradnou dokumentáciou, slúži na realizáciu stavby, je podrobnejší, obsahuje naviac detaily konštrukcií, výpisy a výkazy výrobkov ako sú zámočnécke tabuľky, klampiarske tabuľky, tabuľky okien, dverí, zasklených stien, obsahuje naviac čiastkové výkazy a výmery jednotlivých profesií a pod. Jeho súčasťou môže byť aj projekt interiéru, poprípade výrobné dokumentácie napr. pri CLT systéme a pod. Nevyhnutnou súčasťou je koordinácia profesií.

Východiskovými podkladmi sú najmä:

 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Územné rozhodnutie, resp. arch. štúdia
 • Hydrogeologický prieskum
 • Radónový prieskum
 • Zameranie pozemku a okolia-polohopis výškopis
 • Iné prieskumy a rozbory napr. dendrologický, svetlotechnický a pod.
Rodinný dom CLT 14 dom cembrit Peráček