Polyfunkčný objekt – Štúrova ulica

Nitra, 2020

architektonická štúdia

Predkladaný návrh polyfunkčného objektu na Štúrovej ulici v Nitre má ambíciu vrátiť do prostredia ulicu a mestský výraz. Absencia tohto prvku, pre život typického mesta,  je v návrhu akcentovaná dvojpodlažným parterom. Zo strany zastávky MHD ho tvoria okrem vstupu do administratívnej časti s recepciou i dva nájomné priestory služieb. Ustúpený parter tejto úrovne môže okrem prekrytia vstupov a pešej komunikácie nahradiť plochy solitérnych prístreškov zastávok MHD, ktorých použitie v danom priestore sa nám nejaví byť vhodné.

Ako súčasť vybavenia cyklotrasy je v predpolí objektu i stojan pre bicykle. Druhou úrovňou parteru je podlažie nadväzujúce na terasu OD TESCO. Na tejto úrovni je vo väzbe na vstup do OD navrhnutá pobytová exteriérová plocha s dizajnovým sedením a zeleňou, do ktorej ústí i vchod do administratívnych priestorov prístupný výhradne formou elektronickej identifikácie. Mestský mobiliár spolu so zeleňou v kvetináčoch by zároveň túto pobytovú plochu oddelil od vjazdu do autovýťahov. Je na zvážení majiteľov oboch susediacich objektov, či neumožniť do tohto verejného priestoru vyložiť prípadnú terasu odbytovej plochy služieb, umiestnenej na tomto podlaží.

Pôdorysy 2. a 3. nadzemného podlažia sú typickými priestormi nájomnej administratívy s flexibilnou dispozičnou schémou. Benefitom ustúpeného 5. podlažia je rozsiahla strešná terasa – čiastočne krytá, doplnená zelenou strechou. Technické priestory objektu spolu s dvomi automatickými zakladačmi osobných automobilov spolu pre 32 vozidiel sú umiestnené v 1. PP.

Všetky podlažia prepája komunikačné jadro tvorené výťahom so schodiskom a nevyhnutnými jadrami pre technológie. 1. PP až 4. NP prepája i evakuačné požiarne schodisko. Vertikály otočných medených lamelových slnolamov, kombinované s tradičnými okennými otvormi reflektujú historickú parceláciu územia a spolu s výrazným prvkom analógových hodín vytvárajú predpoklad začlenenia objektu do tak pestrého prostredia centra mesta. Veľká predsadená multimediálna fasáda vytvára možnosť pre prezentáciu komerčných a kultúrnych aktivít.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia